• Kamery
  Polecamy
 • Obiektywy
  Polecamy
 • Rejestratory
  Polecamy
 • Klawiatury
  Polecamy
 • Transmisja sygnałów
  Polecamy
 • Wideodomofony
 • Rozwiązania systemowe
 • Inne
  Polecamy
 • NMS
 • VENO
 • ANPR

PRACA Z PROGRAMEM NMS

Indywidualna konfiguracja interfejsu

Interfejs użytkownika w programie NMS składa się z modułów-paneli, z których można komponować dowolną przestrzeń roboczą, dostosowaną do potrzeb konkretnego systemu i operatora. Użytkownik nie jest ograniczony przez program, lecz może dostosować interfejs do swoich preferencji. Możliwe jest nawet dopasowanie do własnych upodobań takich detali jak treść i forma informacji wyświetlanych na tle obrazu
(OSD). Co istotne, że kompozycja przestrzeni roboczej (ilość i układ paneli) jest przypisana do poszczególnych operatorów.

Praca wielomonitorowa - jednoczesne wyświetlanie aplikacji na wielu monitorach; bardzo przydatna opcja, gdy trzeba jednocześnie korzystać z wielu funkcji programu.

Wielopoziomowe interaktywne mapy

Mapy obiektu w programie NMS pozwalają na szybki i intuicyjny dostęp do obrazu z kamer za pomocą ikon. Na mapie rozmieszczone są ikony symbolizujące kamery oraz elementy systemu, takie jak czujki alarmowe, kontaktrony, syreny itp. Naciśnięcie na ikonę wybranego elementu pozwala natychmiast uzyskać obraz z kamery lub uruchomić elementy automatyki budynkowej. Dodatkowo, ikony sygnalizują na bieżąco (poprzez zmianę kolorów) zdarzenia powiązane z danym elementem, pozwalając tym samym na szybką ocenę stanu obiektu. Funkcja wizualizacji jest szczególnie istotna w rozbudowanych systemach składających się z kilkudziesięciu kamer rozmieszczonych w różnych miejscach obiektu. Wyszukiwanie ich po nazwie na liście urządzeń jest znacznie mniej wygodne niż odnalezienie w odpowiednim miejscu na mapie odwzorowującej realny obiekt. W przypadku złożonych systemów pomocne jest podzielenie ich na kilka logicznych podsystemów i stworzenie kilku map, pomiędzy którymi użytkownik porusza się używając odnośników (podobnie jak nawigując na stronach www). Stworzenie mapy jest łatwe i szybkie dzięki intuicyjnemu edytorowi. Jako tło mapy może być użyty dowolny obraz w formacie graficznym. Może to być zdjęcie obiektu, plan budynku lub stworzona od podstaw, dogodna dla użytkownika wizualizacja obiektu objętego monitoringiem. Na tle mapy umieszcza się gotowe ikony elementów systemu monitoringu pobierane z przybornika. Wygląd i rozmieszczenie ikon można dowolnie edytować. Aby mapa stała się interaktywna należy „powiązać” ikonki z odpowiednimi elementami systemu monitoringu, definiując której kamerze odpowiada dana ikonka. Dzięki temu po kliknięciu na wybraną ikonkę automatycznie wyświetli się obraz z przypisanej do niej kamery.

Zabezpieczenie dostępu

Program NMS pozwala tworzyć rozległe systemy z wieloma stanowiskami serwerowymi i klienckimi. Aby zabezpieczyć serwery przed nieautoryzowanym dostępem, program NMS jest wyposażony w mechanizmy kontrolowania połączeń ze stacji klienckich. Każdy z serwerów posiada możliwość zdefiniowania listy dozwolonych adresów IP, które mogą się z nim łączyć i otrzymywać strumienie wideo. Dzięki tej funkcji nawet po podejrzeniu hasła nie jest możliwe połączenie się z danym serwerem z innego komputera niż dedykowany komputer kliencki.

Uprawnienia

Dla każdego użytkownika można zdefiniować różne poziomy dostępu do zasobów systemu.

Dostęp do poszczególnych elementów programu NMS, jak również do poszczególnych kamer/strumieni może być precyzyjnie przypisany do każdego użytkownika. Dzięki temu można realizować różne scenariusze, np.:

 • udostępnienie ochronie obiektu tylko kamer z bram wejść i jednoczesne zablokowanie dostępu do kamer w pomieszczeniach (Rys. 1)
 • udostępnienie recepcji wybranych kamer w trybie „na żywo” bez możliwości odtwarzania (Rys. 2)
 • udostępnienie managerowi dostępu do wszystkich kamer bez możliwości ich odłączenia lub dodania nowych (Rys. 3)
 • powiadamianie wszystkich operatorów, oprócz administratora, o wykryciu ruchu w polu widzenia kamer itd. (Rys. 4)

Dla różnych użytkowników tej samej kamery można ustawić różne strefy prywatności. Podgląd pełnego obrazu zarejestrowanego przez kamery ma wtedy administrator.

Obsługa strumieni megapikselowych

Jedną z większych zalet systemów monitoringu IP jest możliwość rejestracji obrazów w wysokiej rozdzielczości (1 Mpx, 2 Mpx, ...). Oprogramowanie NMS pozwala na odbieranie, nagrywanie, odtwarzanie i wysyłanie do stacji klienckich strumieni o rozdzielczości od CIF do 8 Mpx. Kamery o różnych rozdzielczościach mogą być bez przeszkód łączone w ramach jednej instalacji. Dzięki temu można np. zainwestować w droższe kamery megapikselowe tylko w miejscach, gdzie są one naprawdę potrzebne. Aby w pełni wykorzystać możliwości kamer megapikselowych i wydobyć z obrazu istotne szczegóły, warto posłużyć się funkcją zoomu cyfrowego.

 

Wsparcie dla kamer wielostrumieniowych

Oprogramowanie NMS umożliwia efektywne wykorzystywanie zalet kamer wielostrumieniowych. Aplikacja pozwala zarządzać każdym strumieniem kamery osobno. Dzięki temu można np. stworzyć system o architekturze serwer-klient, gdzie strumienie wysokiej jakości i rozdzielczości są nagrywane lokalnie, a strumienie o niższych parametrach wysyłane do odległych stacji klienckich przez Internet.

Inteligentne nagrywanie

Program NMS oferuje bardzo rozbudowany moduł konfiguracji nagrywania strumieni docierających z kamer IP. Co najważniejsze, materiał wideo z każdej kamery może być nagrywany z odrębnymi ustawieniami. Nagrywanie może być prowadzone w trybie ciągłym lub tylko po wystąpieniu zdarzenia. Można nagrywać „pełny” strumień albo jedynie klatki bazowe, np. z kamer o mniejszym znaczeniu. Tryb nagrywania konfiguruje się w zaawansowanym harmonogramie ustawień.

Dzięki niezależnemu przydzielaniu przestrzeni dyskowej dla każdej kamery z osobna, można też regulować czas nagrywania z danej kamery. Bardziej istotnym strumieniom można przydzielić więcej przestrzeni dyskowej, a co za tym idzie, ich czas przechowywania będzie dłuższy. Operator otrzymuje informacje o przewidywanym czasie rejestracji poszczególnych strumieni w oparciu o ilość przydzielonej przestrzeni dyskowej oraz wybrane ustawienia nagrywania.

Automatyczna obsługa zdarzeń

Program NMS pozwala stworzyć listę scenariuszy automatycznych reakcji na zaistniałe zdarzenia. Dzięki temu system wspomaga pracę operatora lub całkowicie go zastępuje w systemach bezobsługowych. O zaistniałych zdarzeniach program może poinformować operatora lub administratora systemu na różne sposoby. NMS może też spowodować określone interakcje pomiędzy elementami systemu.

Do dyspozycji administratora systemu są następujące rodzaje reakcji, których może użyć przy tworzeniu scenariuszy:

 • wysłanie zdjęcia lub sekwencji wideo na podany adres e-mail lub serwer ftp,
 • wysterowanie wyjścia cyfrowego dowolnego urządzenia,
 • uruchomienie nagrywania napadowego,
 • odtworzenie komunikatu dźwiękowego,
 • uruchomienie dowolnej funkcji na dowolnej kamerze PTZ,
 • wysłanie wiadomości sms,
 • wyświetlanie obrazu z dowolnej kamery w oknie alarmowym,
 • wyświetlenie komunikatu tekstowego.

Przykłady scenariuszy reakcji:

Przykład 1:
Do wejścia cyfrowego podłączony jest dzwonek domofonu. Po jego naciśnięciu system może automatycznie wysłać w odpowiedni preset kamerę obrotową, tak aby pokazała gościa. Jednocześnie operator na recepcji budynku zostaje zaalarmowany sygnałem dźwiękowy, a w okienku wyświetla się obraz tylko z kamery pokazującej wejście.

Przykład 2:
Po wykryciu ruchu w pomieszczeniu o ograniczonym dostępie, system każdorazowo powiadomi o tym fakcie sms’em i e-mailem osobę na kierowniczym stanowisku.

Harmonogramy zdarzeń oraz „timery”

Scenariusze alarmowe mogą być realizowane w oparciu o harmonogram. W zależności od potrzeb można przypisać każdy scenariusz typu akcja-reakcja do określonej pory dnia lub konkretnego dnia w tygodniu.
Natomiast „timery” pozwalają na wywołanie reakcji jednorazowo zadanym czasie lub cyklicznie co minutę, godzinę, dzień lub tydzień.

 

 

Odtwarzanie nagrań

Oprogramowanie NMS oferuje efektywne metody wyszukiwania i odtwarzania nagrań. Użytkownik ma do dyspozycji specjalny panel pozwalający przeglądać bazę nagrań i sterować procesem odtwarzania. Najważniejszym elementem tego panelu jest graf obrazujący kolorami tryby nagrywania na osi czasu. Graf można skalować, co pozwala na szybkie przemieszczanie się w obrębie nagrań z całej doby, jak również precyzyjne wyszukiwanie nagrań z dokładnością do kilku sekund. Podczas odtwarzania dostępne są funkcje przyspieszania i spowalniania odtwarzania, odtwarzania klatka po klatce i odtwarzania do tyłu.  Interesującą funkcją jest możliwość jednoczesnego wyświetlania kamer odtwarza­nych i kamer w trybie „na żywo”. Dzięki temu można np. porównywać nagrania z bieżącym widokiem z tej samej kamery. Oprócz wyszukiwania po czasie dostępna też jest opcja przeszukiwania rejestru programu pod kątem konkretnych zdarzeń i odtwarzania nagrań powiązanych ze zdarzeniami. Administrator może określić limit czasowy przy przeglądaniu nagrań dla każdego operatora (np. tylko nagrania z ostatnich 10 minut, z ostatnich 2 godzin lub z ostatniego dnia).

Rejestr zdarzeń bieżących

Istotną rolą programu pracującego jako system monitoringu jest informowanie operatora o wszelkich istotnych zdarzeniach zaistniałych w systemie. Kluczem do sprawnej współpracy na linii operator-program jest przekazanie wszystkich istotnych informacji i ani jednej zbędnej. Nadmiar informacji powoduje, że zmniejsza się czujność operatora i z czasem zaczyna on ignorować ważne dane. NMS w odróżnieniu od wielu innych programów pozwala bardzo precyzyjnie określić, które informacje mają być pokazywane na ekranie, a które tylko zarejestrowane, ale nie wyświetlane „na żywo” do wiadomości operatora. W przykładzie obok bardzo ważna informacja została wyświetlona na pomarańczowym tle, a mniej istotne na zielonym, chociaż równie dobrze mogłyby wcale nie być wyświetlone. Do każdego zdarzenia operator może dodać notatkę i tym samym potwierdzić odczytanie informacji.

Panel podglądu bieżących zdarzeń z urządzeń zewnętrznych i z samej aplikacji

 

Kopia zapasowa ustawień

Konfigurując wiele stacji roboczych w jednej lokalizacji może okazać się, że większość tych ustawień jest identyczna lub bardzo podobna. Aby umożliwić wielokrotne wykorzystanie raz dokonanych ustawień,  stworzono w programie NMS moduł  kopii zapasowej ustawień. Dzięki precyzyjnemu podzieleniu  ustawień na szereg modułów tematycznych można sprawnie korzystać z zapisanych wcześniej konfiguracji i tworzyć pożądane w danym momencie kombinacje.

Opcje dostępne przy tworzeniu kopii zapasowej ustawień


 

Zobacz nasz kanał